fbpx

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Luxmat Investment Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Adres do korespondencji: ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, adres e-mail: kontakt@luxmat.pl.

2.Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Luxmat Investment Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska lub adres e-mail: iod@zabezpieczenie-danych.pl.

3.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4.Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest m.in.:
a) udzielenie odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz kontaktowy;
b) przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego;
c) przyjęcie zgłoszenia o rozszerzeniu gwarancji;
d) zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy;
e) udział w programach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Luxmat Investment Sp. z o. o.;
f) przekazywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez Luxmat Investment Sp. z o. o.
g) przeprowadzenie działań sprzedażowych, promocyjnych i marketingowych.

5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować 6. niemożnością realizacji tych celów.

6. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu
z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta elektroniczna, telefon kontaktowy czy kontakt tradycyjny.

7. Jeżeli Państwo udzielili stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych
w związku z wyrażonymi przez Państwo zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli Państwo wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych przez Luxmat Investment Sp. z o. o., to Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

9. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

10. Posiadają Państwo prawo do:
a) sprostowania swoich nieprawidłowych danych
b) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
e)przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

11. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12. Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Luxmat Investment Sp. z o. o. będą przechowywane przez 5 lat lub do do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody. W sytuacji zawarcia umowy dane będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy.

13. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Pomożemy Ci bezboleśnie przejść przez modernizację oświetlenia

ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

(+48) 532 518 395

kontakt@luxmat.pl

Formularz kontaktowy

  Skontaktuj się z naszymi specjalistami

  Pomożemy Ci bezboleśnie przejść przez modernizację oświetlenia

  ul. Kórnicka 52
  63-000 Środa Wielkopolska

  (+48) 532 518 395

  kontakt@luxmat.pl

  Formularz kontaktowy